Zásady zpracování osobních údajů

Správce, tedy Akční tisk, s.r.o. , se sídlem Pihelská 137/2 Praha 18400, IČ: 03697614 tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 1. Vaše osobní údaje je naše společnost oprávněna zpracovávat bez Vašeho souhlasu dle čl. 6 Nařízení, neboť je zpracováváme:
  • pro potřeby plnění smluvních povinností (smlouvy), pokud nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nemůže dojít k uzavření příslušné smlouvy, resp. bychom Vám nemohli naše služby vůbec poskytnout,
  • k plnění našich zákonných povinností (např.: poskytování povinných údajů orgánům státní správy, povinná archivace účetních dokladů atd.) a
  • také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení naším zákazníkům ohledně námi prodávaného zboží, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb,
 2. osobními údaji jsou: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu,
 3. údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány,
 4. důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je
  1. Váš zájem o poskytování služeb společnosti, zejména za účelem plnění našich služeb, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  2. dále jsou osobní údaje poskytovány také za účelem zasílání našich marketingových a obchodních sdělení – k zasílání těchto sdělení dochází pouze formou tzv. přímého marketingu, k němuž nepotřebujeme Váš souhlas.
 5. při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, které by mělo pro Vás jakékoli právní účinky nebo se Vás obdobně významným způsobem dotýkalo,
 6. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí poskytovatelé IT služeb a případně účetních služeb.
 7. nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 8. máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na emailový kontakt tisk@akcnitisk.cz,
 9. příjem našich marketingových nebo obchodních sdělení můžete také odmítnou pomocí k tomu určenému odkazu v emailu s tímto sdělením,
 10. dále máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,
 11. a konečně máte také právo vznést námitku proti zpracování Vaši osobních údajů, probíhá-li pro účely oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb),
 12. pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na tento email: tisk@akcnitisk.cz